ماژول های ترنسیور سیسکو DS

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-X2-FC10G-SR

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-X2-FC10G-LR

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-X2-FC10G-CX4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-X2-E10G-SR

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-GE-T

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FCGE-SW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FCGE-LW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC8G-SW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC8G-LW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC8G-ER

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC4G-SW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC4G-MR

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC4G-LW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC32G-SW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو DS-SFP-FC32G-LW

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 30 (2 صفحه)